Mp:Me Variant of a Manifesta (Thanks to Dziga Vertov), by Alexandra Juhasz

https://www.youtube.com/watch?v=Q2hQyX9JjS4