Mp:Me Variant of a Manifesta (Thanks to Dziga Vertov), by Alexandra Juhasz